Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

 

 

1)Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW ondernemer aangemerkt?

 

De Belastingdienst merkt u aan als BTW ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om klein verbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW ondernemer was.

 

 

2)Wanneer is sprake van een vergoeding?

 

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (= terugdraai) meter.

 

 

 

3)Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

 

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

 

 

 

4)Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

 

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen)  over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

 

 

 

5)Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

 

De Kleine ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen Btw bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% =  €  29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,19. 1 x 21% = €  39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine ondernemersregeling hoeft u dit BTW bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven  € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval  € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

 

 

6)Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

 

Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst.

 

U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.

 

 

 

7)Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

 

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. U moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

 

 

 

8)Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

 

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent.

 

 

9)Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

 

Dat hangt af van de situatie: Situatie A. U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

 

Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen  voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.  U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf. In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.

 

Niet het volledige BTW bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW bedrag. Situatie B U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking

 

(zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

 

 

 

10)Waarover ben ik BTW verschuldigd?

 

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

 

 

 

11)Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

 

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie) Op uw BTW aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen

 

in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te Bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.